Program pracy koordynatora ds. bezpieczeństwa
w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu na rok szkolny 2012/2013

 

W związku z realizacją uchwały Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2006r. w sprawie działań administracji rządowej przeciwko przemocy w szkołach i placówkach oraz uchwały Rady Ministrów z dnia 6 marca 2007r. w sprawie przyjęcia Rządowego programu poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach
i placówkach "Zero tolerancji dla przemocy w szkole"
- w naszym gimnazjum został powołany koordynator ds. bezpieczeństwa.
 

Działania koordynatora ds. bezpieczeństwa będą skoncentrowane wokół następujących zadań:

1. Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach realizowanych w szkole programów: wychowawczego i profilaktyki

2. Opracowanie i wdrażanie procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia bezpieczeństwa uczniów

3. Pomoc nauczycielom w nawiązywaniu współpracy z instytucjami i służbami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży

4. Współpraca z rodzicami i środowiskiem na rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkole i jej otoczeniu

5. Promowanie problematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

6. Bieżące działania interwencyjne w sprawach zagrożenia bezpieczeństwa młodzieży

7. Doskonalenie własne w zakresie zapobiegania przemocy, uzależnieniom, profilaktyki i współpracy w tych działaniach z różnymi podmiotami.

 

Opracowanie: szkolny koordynator ds. bezpieczeństwa mgr Violetta Suchomska