PROGRAM ROZWOJU

ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 1 W ŚWIECIU

 

Wizja szkoły

 

Szkoła jest wspólnotą uczniów, ich rodziców i nauczycieli.

 

  1. Systematycznie zmierza do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju uczniów.
  2. Kształtuje szacunek do nauki pojmowanej jako proces trwający przez całe życie.
  3. Dąży do spełnienia oczekiwań środowiska lokalnego, kreuje odpowiedzialnego obywatela kraju i członka Wspólnoty Europejskiej.

 

Misja szkoły

  

Wychowanek potrafi prawidłowo funkcjonować w rodzinie i społeczeństwie.

 

 

              Absolwent szkoły

 

1. Absolwent szkoły podstawowej:

 

-        zdaje sobie sprawę ze swoich atutów i rozwija je,

-        nauczył się funkcjonowania w grupie,

-        zaczyna stosować zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce,

-        respektuje prawa i obowiązki szkolne.

 

2. Absolwent gimnazjum:

 

-        poszerza swoje indywidualne zainteresowania,

-        umie korzystać z różnych źródeł wiedzy i informacji,

-        rozwija i doskonali umiejętności społeczne,

-        potrafi zastosować zasady savoir - vivre’u.

 

3. Absolwent szkoły zawodowowej:

 

-        wykazuje przygotowanie do pracy w wyuczonych zawodach w zakładach pracy lub zakładach pracy chronionej,

-        odpowiedzialnie podchodzi do życia rodzinnego i społecznego,

-        jest wolny od agresji i uzależnień oraz świadomy ich konsekwencji.

 

4. Absolwent głębiej upośledzony umysłowo:

 

-        osiąga najwyższy stopień rozwoju na miarę swoich możliwości,

-        ma poczucie bezpieczeństwa,

-        odczuwa szacunek dla samego siebie oraz wiarę we własne możliwości

-        zdobył umiejętności przygotowujące do nauki zawodu w zakładach pracy chronionej.

 

 

  Program Rozwoju Szkoły doc.WORD