STATUT

PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO NR 10 DLA DZIECI Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM, ZNACZNYM, Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI I Z AUTYZMEM

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

1.        Nazwa przedszkola brzmi: „Przedszkole Specjalne nr 10 dla Dzieci  z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym, Znacznym, z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi i z Autyzmem.

2.        Siedzibą placówki, o której mowa w ust. 1 jest budynek Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu, ul. Paderewskiego 5a ,  woj. kujawsko-pomorskie.

3.        Placówka, o której mowa w ust. 1, zwana dalej „Przedszkolem” obejmuje swą działalnością dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi  i z autyzmem.

 

 

§ 2

1.        Nazwa Przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu.

2.        Na pieczęciach używa się skrótu nazwy „Przedszkole Specjalne nr 10 w Świeciu”.

3.        W nazwie Przedszkola, o którym mowa w § 1 ust.1 umieszczonej na tablicy urzędowej oraz na pieczęciach, którymi opatruje się legitymację przedszkolną, pomija się określenie „specjalne” oraz określenie rodzaju niepełnosprawności.

 

§ 3

1.        Organem prowadzącym Przedszkole jest Powiat Świecki.

2.        Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy.

 

Rozdział II

Cele i zadania
 

§ 4

1.  Celem edukacji dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem jest wszechstronny rozwój w miarę indywidualnych możliwości oraz przygotowanie do codziennego życia tak, aby były zaradne umiały sterować własnym zachowaniem oraz by mogły uczestniczyć w życiu społecznym.

2.   Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

1)   tworzy warunki umożliwiające poznawanie i rozumienie świata w atmosferze akceptacji niepełnosprawności oraz poczucia bezpieczeństwa;

2)   rozwija autonomię dziecka niepełnosprawnego;

3)    sprzyja nabywaniu umiejętności poprzez działanie, usprawnianie zaburzonych funkcji umysłowych, psychicznych i fizycznych;

4)    przygotowuje wychowanków do odnajdywania swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie oraz wielorakich kontaktów społecznych;

5)    kształtuje sprawności i umiejętności niezbędne do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym;

6)    zapewnia korzystne warunki przezwyciężania trudności;

7)    buduje system wartości uniwersalnych;

8)    kształtuje postawy społecznie akceptowane;

9)    pomaga w rozpoznaniu możliwości rozwojowych dziecka uzgadniając z rodzicami kierunki i zakres zadań z uwzględnieniem niepełnosprawności i dysfunkcji dziecka;

10) doskonali zdolność komunikacji z najbliższym otoczeniem;

11) przygotowuje dzieci do podjęcia nauki szkolnej; 

12) umożliwia dzieciom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej;

13) współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi poradniami specjalistycznymi w celu zapewnienia właściwej pomocy korygującej nieprawidłowości oraz kompensującej braki rozwojowe.
 

§ 5

Cele i zadania, o których mowa w § 4 są realizowane poprzez:

1)   organizowanie zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych;

2)    organizowanie zajęć specjalistycznych, a w szczególności:

a)    logopedycznych,

b)    korekcyjno – kompensacyjnych,

c)    innych o  charakterze terapeutycznym;

3)    udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej i rewalidacyjnej;

4)    realizowanie indywidualnych programów celem umożliwienia rozwoju zaburzonych sfer;

5)    wspomaganie rodziny w wychowywaniu i rewalidacji dziecka poprzez wskazanie metod i sposobów pracy z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności, rodzaju dysfunkcji, możliwości i ograniczeń dziecka;

6)    współpracę z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, innymi poradniami specjalistycznymi oraz instytucjami wspomagającymi pracę przedszkola - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodkiem Opieki Społecznej, Policją, Sądem,  itp.

 

Rozdział III

Organy Przedszkola

 

§ 6

Organami Przedszkola są:

1)    Dyrektor;

2)    Rada Pedagogiczna;

3)    Rada Rodziców.

§ 7

Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:

1)   opracowanie dokumentów programowo - organizacyjnych (plan pracy, arkusz organizacyjny, regulamin pracy, tygodniowy rozkład lekcji i zajęć);

2)    opracowanie zakresów obowiązków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych;

3)    dobór kadry pedagogicznej i zatrudnianie jej;

4)    dobór pracowników niepedagogicznych i ich zatrudnianie;

5)   dysponowanie środkami finansowymi, z uwzględnieniem kompetencji Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;

6)   organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi;

7)   kierowanie całokształtem działania Przedszkola, a w szczególności:

a)    przyjmowanie uczniów oraz prowadzenie ich spraw w oparciu o obowiązujące przepisy,

b)    sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków do ich możliwie najpełniejszego rozwoju, współdziałanie w tym zakresie z innymi organami szkoły,

c)    zapewnienie bezpieczeństwa, higieny pracy i nauki,

d)    pełnienie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli i wychowawców, organizowanie doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej oraz jej ocenianie,

e)    organizowanie współdziałania z Radą Rodziców i zapewnienie jej realnego wpływu na działalność Przedszkola,

f)     dbałość o mienie Przedszkola, realizowanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej,

g)    troska o rozwój bazy materialno – technicznej,

h)    realizowanie zarządzeń władz oświatowych oraz uchwał Rady Powiatu zgodnie z jej kompetencjami,

i)      okresowe zdawanie sprawozdań zgodnie z wymaganiami władz oświatowych,

j)      współdziałanie z organizacjami, instytucjami oraz reprezentowanie Przedszkola na zewnątrz.

 

§ 8

W przypadku nieobecności Dyrektora, jego obowiązki pełni wyznaczony nauczyciel.

 

§ 9

1.        Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem w zakresie realizacji zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2.        Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniu wszyscy pracownicy pedagogiczni, bez względu na wymiar czasu pracy.

3.        Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor.

4.        W posiedzeniach Rady Pedagogicznej na wniosek lub za jej zgodą, mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego.

5.        Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

6.        Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane.

7.        Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw, które mogłyby naruszyć dobra osobiste wychowanków, ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola.

8.        Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być zwoływane z inicjatywy przewodniczącego lub na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego, 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

 

§ 10

Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

1)    zatwierdzanie planów pracy Przedszkola;

2)    podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;

3)    ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

4)    podejmowanie uchwał o skreśleniu dziecka z listy wychowanków.

 

§ 11

Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)   organizację pracy Przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć;

2)   projekt planu finansowego;

3)   wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4)   propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

§ 12

Dyrektor Przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny i organ prowadzący szkołę.

 

§ 13

Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela z funkcji Dyrektora.

 

§ 14

1.        W Przedszkolu działa reprezentacja rodziców pod nazwą Rada Rodziców.

2.        Zasadę tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców.

3.        Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program wychowawczy oraz program profilaktyczny, dostosowane do potrzeb rozwojowych wychowanków.

4.        Rada Rodziców opiniuje projekt rocznego planu finansowego oraz program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania oraz przedszkolny zestaw programów i podręczników.

5.        Rada Rodziców ma prawo do zapoznania się z planem nadzoru pedagogicznego oraz sprawozdaniem z jego realizacji.

6.        Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Przedszkola.

7.        Rada Rodziców może wystąpić do Rady Pedagogicznej i Dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Przedszkola.

8.        W celu wspierania działalności statutowej Przedszkola, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust.6.

   

Rozdział IV

Zasady współdziałania organów Przedszkola i sposób rozwiązywania sporów

 

§ 15

1.        W celu zapewnienia bieżącej informacji pomiędzy organami Przedszkola organizuje się:

1)    rady pedagogiczne, w których mogą brać udział przedstawiciele Rady Rodziców;

2)    zebrania z rodzicami;

3)    indywidualne spotkania z rodzicami;

4)    posiedzenia Rady Rodziców.

2.        W sprawach spornych dotyczących współdziałania organów Przedszkola, skargi i wnioski przyjmuje i rozpatruje Dyrektor Przedszkola, w sposób przyjęty w placówce.

3.        Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie oraz ustnie do protokołu.

4.        W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, w którym zamieszcza datę przyjęcia, imię, nazwisko i adres zgłaszającego, zwięzły opis sprawy oraz podpisy wnoszącego i przyjmującego.

5.        Skargi i wnioski dotyczące pracy Dyrektora Przedszkola rozpatruje organ prowadzący.
 

Rozdział V

Organizacja Przedszkola

 

§ 16

1.        Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb oraz stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

2.        Liczba dzieci w oddziale wynosi:

1)    od 6 do 10 dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym;

2)    od 2 do 4 dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem.

3.        W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, liczba dzieci w oddziale może być niższa od liczby określonej w ust. 2.

 

§ 17

1.        Praca dydaktyczno – wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego, wybranego z zestawu programów dopuszczonych do użytku przez MEN, lub programu autorskiego dopuszczonego do użytku po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej.

2.        W Przedszkolu mogą być ponadto organizowane zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, na zasadach określonych  w odrębnych przepisach.

3.        Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut.

4.        Na wniosek rodziców mogą być organizowane zajęcia dodatkowe. Udział dziecka w zajęciach jest dobrowolny i poświadczony wnioskiem pisemnym rodziców do dyrektora. 

5.        Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności nauki religii powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

1)    z dziećmi w wieku 3-4 lata - 15min;

2)    z dziećmi w wieku 5-6 lat - 30 min.

6.        Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

 

§ 18

1.        Przedszkole jest placówką nieferyjną, wielooddziałową.

2.        Ilość oddziałów uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności, rodzaju dysfunkcji  i wieku dzieci.

3.        Ilość oddziałów ustalana jest w Arkuszu Organizacyjnym Przedszkola.

 

§ 19

Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa Arkusz Organizacji Przedszkola.

 

§ 20

Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalany przez dyrektora, na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia, higieny pracy i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).

 

§ 21

1.        Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przerw ustalonych z organem prowadzącym. Letnia przerwa wakacyjna trwa jeden miesiąc – lipiec, bądź sierpień.

2.        Przedszkole jest czynne 8 godzin dziennie, od godz. 700 do godz. 1500. Dzienny czas pracy przedszkola jest ustalany z organem prowadzącym na dany rok szkolny, zgodnie z potrzebami środowiska.

3.        Dzieciom sześcioletnim objętym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, Przedszkole zapewnia pięciogodzinny pobyt, zgodnie z przepisami w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

4.        Zasady odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu i odpłatności za korzystanie z wyżywienia przez pracowników, ustalane są odrębnie przez organ prowadzący.
 

 

Rozdział VI

Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników Przedszkola

 

§ 22

1.        Nauczyciel Przedszkola planuje i organizuje pracę wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

2.        Do zadań nauczycieli należy w szczególności:

1)    zapoznanie się z orzeczeniem i inną dokumentacją dziecka związaną z rodzajem niepełnosprawności;

2)    współpraca z rodzicami w celu poznania dziecka, jego środowiska, stanu zdrowia, warunków życia, potrzeb, uzdolnień i zainteresowań wychowanków, ustalenia form   i metod pracy z dzieckiem i bieżące przekazywanie informacji o osiągnięciach, niepowodzeniach, zachowaniu i rewalidacji dziecka, włączenie ich w działalność przedszkola;

3)    opracowanie narzędzi diagnostycznych;

4)    dokonanie diagnozy wstępnej, półrocznej i końcoworocznej każdego dziecka w grupie, którą prowadzi.

5)    systematyczne prowadzenie obserwacji pedagogicznych wychowanków mających na celu poznanie z zabezpieczenie ich potrzeb rozwojowych oraz dokumentowanie tych obserwacji w sposób odzwierciedlający tempo i postęp lub regres w rozwoju dziecka;

6)    współpraca z innymi nauczycielami, specjalistami zatrudnionymi w  Zespole Szkół Specjalnych nr 1 oraz z innymi specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznych lub poradni specjalistycznych;

7)    znajomość i przestrzeganie zasad i przepisów BHP, czuwanie nad bezpieczeństwem, zdrowiem i życiem wychowanków, podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów, itp.;

8)    planowanie, organizowanie i prowadzenie pracy wychowawczej i rewalidacyjnej w oddziale, z zastosowaniem form, metod i zasad oligofrenopedagogiki, odpowiadającym właściwościom psychofizycznym wychowanków oraz uwzględniających wyniki badań i zaleceń poradni specjalistycznych jak i własnych obserwacji, w porozumieniu z rodzicami;

9)    wspomaganie rozwoju psychofizycznego dziecka, poznanie jego potrzeb i możliwości, otoczenie wychowanków troskliwą opieką, eliminowanie przyczyn niepowodzeń;

10) ocenienie dziecka pod względem gotowości szkolnej, co najmniej na pół roku przed podjęciem obowiązku szkolnego;

11) dbanie o wygląd estetyczny i higieniczny pomieszczeń;

12) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, zgodnie z odrębnymi przepisami;

13)  inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym;

14) czynny udział w pracy Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał.

3.        Nauczyciel uprawniony jest do:

1)    decydowania w sprawie doboru metod, form organizacyjnych i środków dydaktycznych w pracy z dziećmi zgodnie z zasadami oligofrenopedagogiki i psychologii;

2)    wprowadzania w pracy wychowawczo-dydaktycznej innowacji i eksperymentów pedagogicznych w porozumieniu z Radą Pedagogiczną;

3)    korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora przedszkola, innych nauczycieli oraz wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowo - wychowawczych;

4)    udziału w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego zgodnego z potrzebami i możliwościami finansowymi placówki.

4.        Nauczyciel zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji pedagogicznej  takiej    jak :

1)   roczne plany pracy;

2)   miesięczne plany pracy wychowawczo – pedagogicznej;

3)   karty obserwacji i ocen postępu w rozwoju dziecka;

4)   dzienniki zajęć.

5.        Nauczyciel odpowiada materialnie za powierzony majątek.

6.        Wykonuje inne czynności zlecone przez Dyrektora.

 

§ 23

Pomoc nauczyciela w przedszkolu zobowiązana jest spełniać czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do wychowanków, a w szczególności:

1)   uczestniczy w zajęciach indywidualnych i zespołach prowadzonych przez nauczyciela i pomaga w ich organizowaniu i prowadzeniu (gry i zabawy), spacery, wycieczki, itp.;

2)   spełnia czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do wychowanków polecone  przez nauczyciela, głównie w zakresie higieny osobistej, karmieniu i dokarmianiu,  ubieraniu i rozbieraniu;

3)   współdziała z nauczycielem w zagospodarowaniu sali zajęć uwzględniając   funkcjonalność i estetykę;

4)   utrzymuje czystość w przydzielonych pomieszczeniach;

5)   przestrzega przepisów Kodeksu Pracy oraz BHP i Ppoż.;

6)   troszczy się o mienie placówki, odpowiada za powierzony majątek;

7)   wykonuje inne czynności zlecone przez Dyrektora placówki wynikające z organizacji pracy.

 
 

Rozdział VII

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem

 

§ 24

1.        Dyrektor Przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców (prawnych opiekunów).

2.        W celu zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do Przedszkola.

3.        W celu zapewnienia właściwej opieki podczas pobytu w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi,  Dyrektor zatrudnia pomoc nauczyciela.

                                                        

§ 25

1.        Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę. W czasie pobytu w Przedszkolu za bezpieczeństwo dzieci odpowiedzialny jest nauczyciel, któremu dyrektor powierzył prowadzenie oddziału.

2.        Podczas pobytu dzieci poza budynkiem, zajęcia i zabawy odbywają się pod opieką nauczyciela na wyznaczonym przez niego terenie.

 

Rozdział VIII

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

 

§ 26

1.        Dziecko przyprowadzane jest i odbierane z przedszkola wyłącznie przez rodziców(prawnych opiekunów)

2.        W sytuacji, kiedy rodzic (prawny opiekun) nie może sam przyprowadzić, czy odebrać dziecka pisemnie upoważnia wskazaną przez siebie osobę. Osoba upoważniona do przyprowadzania, odebrania dziecka winna legitymować się dowodem stwierdzającym tożsamość.

3.        Rodzice zapewniają bezpieczeństwo dzieciom w czasie przyprowadzania i odbierania ich z przedszkola. Zobowiązani są do przyprowadzenia zdrowego dziecka i oddania dziecka pod opiekę osobie dyżurującej.

4.        Za dziecko od momentu przyprowadzenia do przedszkola, aż do odebrania przez rodzica (prawnego opiekuna) odpowiedzialny jest nauczyciel i pomoc nauczyciela.

 

Rozdział IX

Wychowankowie przedszkola

 

§ 27

1.        Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 10 lat. W uzasadnionych przypadkach do przedszkola przyjmowane mogą być dzieci w wieku 2,5 lat.

2.        Dzieci, którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego mogą uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończą 10 lat.

§ 28

1.        Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

1)   właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczego i dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2)   szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;

3)   rozwijania zainteresowań;

4)   ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź   psychicznej,

5)   poszanowania jego godności osobistej;

6)   poszanowania własności;

7)   akceptowania takim, jakim jest;

8)   indywidualnego procesu i własnego rozwoju;

9)   snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone;

10)jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione;

11) prawo do nauki.

2.        Dziecko ma obowiązek:

1)   przestrzegać zasad współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli, wychowawców, specjalistów oraz innych pracowników;

2)   dbać o wspólne dobro, ład i porządek na miarę swoich możliwości.

 

Rozdział X

Warunki pobytu w przedszkolu zapewniające dzieciom bezpieczeństwo

§ 29

 

1.  Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dziecka w przedszkolu oraz 

     poza obiektami należącymi do przedszkola poprzez:

1)    zapewnienie stanu technicznego obiektu i wyposażenia zgodnie z obowiązującymi przepisami (nabywanie wyposażenia posiadającego odpowiednie atesty i certyfikaty oraz dostosowanie sprzętu do wymagań ergonomii);

2)    określenie osób odpowiedzialnych za stan techniczny i higieniczny urządzeń sanitarnych obiektów i sprzętu należącego do placówki;

3)    zaznajamianie pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków i sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz działaniami służącymi zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom – zakres obowiązków;

4)    prowadzenie nadzoru pedagogicznego pod kątem uwzględniania przez nauczycieli w działaniach opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznych wymogów bezpieczeństwa i higieny dzieci oraz całodziennego zapewnienia opieki pedagogicznej;

5)    systematyczne dokonywanie przeglądów stanu technicznego budynku ze szczególnym zwróceniem uwagi na ewentualne zagrożenia (elewacji zewnętrznej, stolarki drzwiowej i okiennej, wejścia na teren przedszkola, placu zabaw, sal zajęć, kuchni, korytarzy, schodów) i instalacji (elektrycznej, gazowej, grzewczej, wentylacyjnej, odgromowej, wodno – kanalizacyjnej i innej), terminy dokonywania przeglądów zgodnie z przepisami prawa;

6)    organizowanie przy pomocy odpowiednich instytucji szkoleń dla pracowników z zakresu BHP, p.poż oraz udzielania pomocy przedmedycznej;

7)    monitorowanie przestrzegania zasad postępowania pracowników przedszkola dotyczących:

a)     zapewniania bezpieczeństwa dzieci w szatni przedszkola w czasie przyprowadzania i odbierania dzieci przez rodziców lub opiekunów,

b)    organizowania wycieczek i spacerów,

c)    zgłaszania wypadków dzieci pozostających pod opieką przedszkola,

d)    ewakuacji w razie zagrożenia bezpieczeństwa lub życia;

8)    nadzorowanie prac remontowych, naprawczych i instalacyjnych odbywających się w placówce;

9)    oznakowanie i zabezpieczenie przed swobodnym dostępem pomieszczeń, do których jest wzbroniony dostęp osobom nieupoważnionym.

2.  Nauczyciele zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki realizacji zajęć z dziećmi                        

     na terenie placówki i poza obiektami przedszkola poprzez:

1)    systematyczne kontrolowanie sali przedszkolnej oraz miejsc, w których planują odbycie zajęć;

2)    planowanie i realizowanie procesu dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa przyjętymi w przedszkolu;

3)    bezwzględne przestrzeganie zasady zapewniania opieki pedagogicznej przez cały  czas pobytu dziecka w przedszkolu.

3. Pracownicy administracji i obsługi zapewniają higieniczne i bezpieczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu poprzez rzetelne wypełnianie swoich obowiązków, zgodnie z przyjętymi ustaleniami.
 

Rozdział XI

 Formy współdziałania z rodzicami ( prawnymi opiekunami)

§ 30

Pracownicy przedszkola współpracują z rodzicami (prawnymi opiekunami) poprzez:

1)    opiniowanie dokumentów wyznaczających pracę przedszkola oraz pracę nauczycieli;

2)    bieżące przekazywanie informacji o dziecku oraz pracy przedszkola;

3)    indywidualne konsultacje z rodzicami (prawnymi opiekunami);

4)    cykliczne spotkania w ramach zebrań ogólnych i  grupowych (nie mniej niż trzy razy w roku);

5)    organizowanie zajęć otwartych;

6)    w miarę możliwości placówki i potrzeb zgłaszanych przez rodziców organizowanie konsultacji i spotkań ze specjalistami z zakresu rewalidacji i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;

7)    włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości;

8)    rozpatrywanie wniosków i spraw zgłaszanych przez rodziców.
 

Rozdział XII

Zasady rekrutacji

 

§ 31

Przyjęcie dzieci do przedszkola specjalnego następuje na podstawie:

1)    orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;

2)    opinii o potrzebie wczesnego wspomagania wydanej przez zespół orzekający poradni psychologiczno – pedagogicznej, bądź innej poradni specjalistycznej orzekającej o potrzebie kształcenia specjalnego;

3)    złożenie pisemnego wniosku przez rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.

 

§ 32

Dyrektor może skreślić wychowanka z listy przyjętych do przedszkola na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej w przypadku:

1)    pisemnego wniosku rodziców (opiekunów prawnych);

2)    nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w przedszkolu trwającej dłużej niż 30 dni, po uprzednim pisemnym powiadomieniu rodziców;

3)    zalegania z ustalonymi opłatami za okres 3 miesięcy, po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego terminu spłaty w ciągu 14 dni od pisemnego powiadomienia rodziców (prawnych opiekunów) o decyzji;

4)    gdy zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych dzieci, po uprzednim powiadomieniu rodziców (prawnych opiekunów).

 

 

 

Rozdział XIII

Postanowienia  końcowe

 

§ 33

Przedszkole używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

    

§ 34

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 35

Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

§ 36
 

Dokonywanie zmian w Statucie odbywa się na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty.

 

§ 37

Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2008 r.