PLAN  WYCHOWAWCZY  FILII
ZESPOŁU  SZKÓŁ  SPECJALNYCH NR 1

NA ROK SZKOLNY 2013/2014

                              

Wstęp

 

Program wychowawczy dla Filii Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu opracowany został w oparciu o rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2002r. Nr 51, poz.458, oraz z 2003r. Nr 210, poz.2041) z późniejszymi zmianami.

 

Cele  wychowawcze placówki obejmującej oddziały : VI- Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu oraz VII- Psychiatrii Dzieci i Młodzieży  :

1.      Zapewnienie  wychowankom hospitalizowanym ciągłości  edukacji oraz możliwości nadrobienia i opanowania braków w zakresie wiadomości i umiejętności szkolnych, wspomaganie procesu leczenia i przygotowanie chorego dziecka do zadań jakie czekają na niego po wyjściu ze szpitala.

2.    Ułatwienie powrotu do szkół macierzystych.

3.    Przezwyciężanie, ograniczanie i kompensowanie ujemnych stron pobytu dziecka w szpitalu.

4.    Umożliwienie wszechstronnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

5.     Kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich i prozdrowotnych.

6.    Rozwijanie samodzielności i kreatywności.

 


SFERY ODDZIAŁYWAŃ

 
ZADANIA

 
SPOSOBY   REALIZACJI

OSOBY

ODPOWIEDZIALNE
 

TERMIN

REALIZACJI

I Sfera intelektualna

1.Nadrobienie i opanowanie przez dzieci braków w zakresie wiadomości i umiejętności szkolnych;

 

 

 

 

 

 

 
 

2.Kształtowanie i rozwijanie umiejętności intelektualnych;

 

 

 

 
 

 

3.Kształtowanie intelektualnego i emocjonalnego stosunku do książki jako źródła wiadomości i przeżyć;

 

 

 
 

4.Pomoc w odkrywaniu własnych zdolności i predyspozycji;

 

 
 

 

5.Motywowanie wychowanków do pracy w celu osiągania sukcesów w sferze dydaktyczno-wychowawczej;

- wnikliwa analiza diagnostyczna

warunków psychofizycznych oraz stanu chorobowego dziecka;

-ustalenie zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w oparciu o aktualne możliwości i umiejętności dziecka, diagnozę lekarską i psychologiczną;

-stosowanie wewnętrznego systemu oceniania opartego o stopień przyswojenia wiadomości i umiejętności szkolnych;

-praca oparta na niezaburzonych funkcjach dziecka przy jednoczesnym usprawnianiu funkcji pozostałych;

 

- położenie nacisku na różnorodność metod realizacji treści programowych podczas zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

- poszerzanie i utrwalanie wiadomości szkolnych na zajęciach wychowawczych;

- inspirowanie do odkrywania własnych uzdolnień i predyspozycji, wdrażanie do dzielenia się zdobytą wiedzą i umiejętnościami;

 

- czytanie lektur szkolnych na zajęciach wychowawczych ustalonych wcześniej z nauczycielem polonistą;

- zajęcia biblioteczne (możliwość wypożyczenia książki i czytania na oddziale podczas pobytu w szpitalu;

- możliwość czytania książek na zajęciach wychowawczych;

 

- udział w kołach zainteresowań: koło małych form teatralnych, koło wokalno taneczne, koło informacyjne, koło informatyczne, koło matematyczne, koło krajoznawcze, koło sportowe, koło historyczno-geograficzn-przyrodnicze, koło misyjne, koło przyrodnicze, koło plastyczne;

 

- odnotowywanie zaangażowania pracy dziecka w raporcie oddziału;

- ustne pochwały na codziennych zebraniach społeczności;

- informowanie rodziców i personelu medycznego o postępach dziecka w nauce i zachowaniu;

 

nauczyciele i wychowawcy

 

 

 

 

nauczyciele

 

 

 

 
 

nauczyciele i wychowawcy

 

 

 

 


 

 

wychowawcy

 

 

 

 

 

 

wychowawcy
 

opiekunowie kół

 

 

 

 

nauczyciele i wychowawcy

 

cały rok

 

 

 
 

 

cały rok

 

 

 

 
 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

cały rok
 

cały rok

 

 

 

 

cały rok

 

II Rozwój emocjonalny

Pomoc dziecku w adaptacji do warunków szpitalnych (oddz.6i7);

- nawiązanie z wychowankami bliskich i życzliwych relacji interpersonalnych poprzez stwarzanie atmosfery sprzyjającej ufnemu bezpośredniemu zwracaniu się dzieci do grona pedagogicznego z prośbą o pomoc, rady czy wyjaśnienia;

- wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną (pomoc w pisaniu listów, wysyłaniu korespondencji, telefonowaniu);

- otoczenie szczególną opieką dzieci nie mających kontaktu z rodziną;

nauczyciele i wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 
 

III Rozwój moralno-duchowy

Kształtowanie postaw tolerancji religijnej;

- lekcje religii (oddział 6i7);

- regularny udział dzieci w nabożeństwach, mszach św. (oddział 7)

- udział w spotkaniach z księdzem na oddziale (oddział 6i7);

- otoczenie opieką pobliskiego cmentarza (oddział 7);

- udział w uroczystościach i imprezach obchodzonych z okazji świat Bożego Narodzenia i wielkanocnych (oddz.7);

 

nauczyciele i wychowawcy

 

 

 

 

nauczyciele i wychowawcy

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

IV Rozwój społeczno-kulturalny

1.Kształtowanie umiejętności współżycia w środowisku społecznym;

 
 

2. Funkcjonowanie w zespole klasowym;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Funkcjonowanie w oddziale;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Integracja ze środowiskiem lokalnym (oddz.7)

- lekcje przedmiotowe (oddz.6i7);

- uwzględnianie indywidualnych zainteresowań wychowanków poprzez organizację zajęć w kołach zainteresowań koło

 

- stwarzanie klimatu zachęcającego do spędzania czasu wolnego w atmosferze odprężenia i swobody (oddz.6i7);

- stymulowanie ogólnej aktywności dzieci i przeciwdziałanie zanikowi własnej inicjatywy, samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i innych(oddz.6i7);

- zaspokojenie potrzeb społeczno-kulturalnych dzieci poprzez wybór przez nie różnych form spędzania czasu wolnego (oddz.6i7);

- systematyczne treningi kształtowania umiejętności i nawyków poprawnego zachowania się na zajęciach dydaktyczno-wychowawczych wobec kolegów i nauczycieli (oddz.6i7);

- odpowiednie zachowanie się podczas spacerów oraz w miejscach publicznych (oddz.7);

- wyrabianie nawyków dyscypliny indywidualnej i grupowej (oddz,6i7);

- wspieranie wychowanków w poszukiwaniu dróg realizacji swoich planów związanych z życiem rodzinnym i zawodowym (oddz.6i7);

 

- wdrażanie do przestrzegania zasad kultury osobistej (oddz.6i7);

- używanie zwrotów grzecznościowych do kolegów i personelu medycznego (oddz.6i7);

- stosowanie w oddziale młodzieżowym  systemu kar i nagród opracowanego przez psychologa oddziału;

- dbałość o higienę ciała rano i wieczorem (oddz.6i7);

- dbałość o porządek i czystość najbliższego otoczenia (oddz.6i7);

- służenie radą i pomocą osobom słabszym i młodszym (oddz.6i7);

- kulturalne spożywanie posiłków, porządkowanie miejsca po spożyciu posiłku (oddz.6i7);

 

- organizowanie imprez okolicznościowych na forum środowiska lokalnego;

- udział w konkursach organizowanych przez instytucje kulturalno-oświatowe;

 

opiekunowie kół

 

 

 
 

nauczyciele i wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele i wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy

 

 

 

cały rok

 

 

 
 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

V Rozwój zdrowotny

1. Kształtowanie i stosowanie zasad zdrowego stylu życia;

 

a)     bezpieczeństwo i pomoc

 

 

 

 

 

b)     żywność i żywienie

 

 

 

 

   c) aktywność ruchowa, praca i wypoczynek

- poznanie praw i obowiązków pacjenta i ucznia w oddziale (oddz.6i7);

- zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa oraz przewidywanie skutków niewłaściwego postępowanie podczas zabaw (oddz.7);

- zabezpieczanie ran (oddz.6i7);

- rozpoznawanie czynników chroniących i czynników ryzyka wpływających na zdrowie fizyczne i psychiczne (oddz.6i7);

- kształtowanie postawy świadomego unikania używek (oddz.6i7);

- poznanie składników odżywczych i ich roli w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu (oddz.6i7);

- urozmaicanie i regularność posiłków, estetyka ich spożywania (oddz.6i7);

 

- spożycie i wydatkowanie energii, zabawy ruchowe , rekreacja (oddz.6i7);

- wspomaganie harmonijnego rozwoju fizycznego i psychofizycznego (oddz.6i7);

- ćwiczenia kształtujące i korygujące postawę ciała oraz stymulujące rozwój układu ruchowego, oddechowego, krążeniowego (oddz.6i7);

- organizowanie i uczestniczenie w zabawach i zawodach z zastosowaniem zasad bezpieczeństwa i fair-play (oddz.6i7);

 

pracownik promocji zdrowia, wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 
 

nauczyciel biologii, wychowawcy

 

 

 

 

nauczyciel w-f, wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 
 

cały rok

 

 

 

 
 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ścisła współpraca grona pedagogicznego z personelem medycznym mająca na celu wnikliwą analizę przyczyn hospitalizacji dziecka (oddz.7)

 

 

 

 

 

 

- regularne zebrania analityczno-diagnozujące;

- poznanie sytuacji szkolnej i rodzinnej dziecka, oraz jednostki chorobowej;

- poznanie intelektualnych możliwości dziecka dzięki badaniom psychologicznym;

- wspólne ustalanie oddziaływań wobec uczniów wulgarnych i agresywnych;

- informowanie personelu medycznego o postępach dziecka w nauce i zachowaniu;

- ustalenie form dalszej edukacji wobec poszczególnych dzieci;

nauczyciele i wychowawcy

cały rok

                                                                                                                                                                                  

  Opracowanie: mgr  M. Krzyżanowska, mgr J. Kobus