PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ
NA ROK SZKOLNY 2013/2014

 

DLA ODDZIAŁU DZIECI I MŁODZIEŻY

 oraz

ODDZIAŁU PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU

 

Ogólne założenia programu:

 

            Integralnymi częściami procesu edukacji są: nauczanie, kształcenie umiejętności i wychowanie. Program profilaktyczny uwzględniający uczenie ważnych umiejętności psychologiczno- społecznych musi być spójny z programem wychowawczym placówki.

            Wychowanie jednakże nie może sprowadzać się tylko do rozwijania umiejętności. To przede wszystkim przekazywanie wartości , norm moralnych i społecznych.

            Działania profilaktyczne są ważne i potrzebne, ale istotna jest kryjąca się za nimi podstawa, czyli to, jaką przyjmuje się koncepcję człowieka i ku czemu steruje się jego zachowania. Mają one zapobiegać niepożądanym zjawiskom w rozwoju jednostki i skupiać się na przeciwdziałaniu złu. Muszą być planowe i uwzględniać wczesną profilaktykę, tzw. pierwszorzędową, mającą na celu promocję zdrowego stylu życia oraz opóźnienie wieku inicjacji nikotynowej, alkoholowej czy narkotykowej.

 

Podstawy prawne

 

            Szkolny program profilaktyki powstał w oparciu o następujące dokumenty prawne obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w naszej szkole:

- Konwencja Praw Dziecka z dnia 20 listopada 1989r., ratyfikowana przez Polskę 30 kwietnia 1991r.;

- ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  z  dnia 26 października1982r.;

- Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

- Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawi szczególnych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem;

-Statut Szkoły;

- Plan Wychowawczy Filii;

- Regulamin Oddziału Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu;

 

Cele Programu Profilaktyki Szkolnej:

 

 1. ochrona uczniów przed zagrożeniami;
 2. reagowanie na pojawiające się zagrożenia;
 3. modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań;
 4. zapobieganie i przeciwdziałanie uzależnieniom;
 5. pomoc w rozwijaniu  zdolności do samokontroli oraz zachowań asertywnych;
 6. osłabienie czynników ryzyka przez dostarczenie adekwatnych informacji na temat skutków zachowań ryzykownych;
 7. propagowanie zdrowego stylu życia;

 

 
Dział programu

 
Cele do realizacji

 
Sposób realizacji

 
Osoby odpowiedzialne
 

I. Profilaktyka uzależnień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Eliminowanie przejawów agresji i przemocy wobec drugiej osoby;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

III. Kształtowanie prawidłowych postaw interpersonalnych;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Promowanie zdrowego stylu życia i alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego;

 1. Dostarczanie wiedzy o szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania środków psychoaktywnych.
   
 2. Ponoszenie konsekwencji w przypadku łamania prawa przez nieletnich.
   
 3. Nauka podejmowania decyzji, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności odmawiania.
   
 4. Nabycie umiejętności umożliwiających samostanowienie i obronę własnych praw.
   
 5. Propagowanie świadomego wybierania programów telewizyjnych i komputerowych.
   
 6. Obchody światowego Dnia Zdrowia.

 

 

1. Utrwalanie zachowań asertywnych.

2. Nauka alternatywnych sposobów rozwiązywania konfliktów. 

3. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami;

4. Kontrola zachowań pozytywnych i negatywnych uczniów podczas zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz podczas przerw.

5. Podnoszenie kultury słowa; eliminowanie wulgaryzmów ze słownictwa ucznia;

6. Postępowanie policji w przypadku agresji i przemocy wśród nieletnich oraz ponoszenie konsekwencji w przypadku łamania przez nich prawa;

7. Zadania i rola społecznego kuratora sądowego w przypadku dokonania przez nieletniego czynu zabronionego;

 

1. Nauka umiejętności radzenia sobie z emocjami;

 

2. Ćwiczenia empatyczne;

 

3. Kształtowanie postaw altruistycznych;

 

3. Wzmacnianie poczucia własnej wartości;

 

4. Kształtowanie właściwych postaw moralnych uczniów poprzez ukazywanie odpowiednich wzorców;

 

5. Kształtowanie poprawnej komunikacji werbalnej i niewerbalnej;

 
 

1. Uświadomienie uczniom konieczności dbania o własne zdrowie psychiczne i fizyczne;

 

2. Dbanie o higienę ciała i umysłu;

 

3. Promowanie zasad zdrowego odżywiania się;

 

4. Dbałość o higienę jamy ustnej;

 

5. Promowanie zachowań proekologicznych;

 

6. Wdrażanie do aktywnego wypoczynku i rekreacji;

 

7. Kultura czasu wolnego;

- realizacja wybranych programów profilaktycznych (np. Tak czy Nie);

 -referaty, prelekcje nauczycieli i wychowawców;

- udział w dramach podczas zajęć wychowawczych;

- spotkania z pracownikiem Biura Promocji Zdrowia;

- spotkania z funkcjonariuszem policji;

- filmy wideo, płyty DVD, broszury i ilustracje związane ze szkodliwym stosowaniem papierosów na organizm człowieka;

- gazetki, plakaty z okazji światowego dnia bez papierosa;

- udział w konkursach organizowanych przez Biuro Promocji Zdrowia oraz inne instytucje;

 

 

- udział w zajęciach  „Terapii Wychowawczej”;
 

- spotkania z pracownikiem Biura Promocji Zdrowia;
 

 -prelekcje, dyskusje, scenki tematyczne, drama;
 

- konsekwentne stosowanie oddziaływań terapeutyczno- wychowawczych podczas zajęć szkolnych;
 

- udział w kołach zainteresowań;
 

- spotkania z funkcjonariuszem policji;
 

- spotkania z kuratorem sądowym;

 

 

 

 

- pogadanki; dyskusje na zajęciach wychowawczych oraz godzinach do dyspozycji wychowawcy;

 

- integrowanie uczniów na zajęciach wychowawczych z dramy (np. zaufaj drugiej osobie; mówimy sobie miłe rzeczy);

 

- udział w zajęciach z „Terapii Wychowawczej”;

 

- udział w montażach słowno- muzycznych kształtujących poczucie własnej wartości;

 

 

 

 

 

 

- pogadanki na zajęciach wychowawczych promujących zdrowy styl życia;

 

- prelekcje i dyskusje podczas godzin do dyspozycji wychowawcy klasy;

 

 

- spotkania z pracownikiem Biura Promocji Zdrowia;

 

 

- udział w konkursach organizowanych przez różne instytucje;

 

 

- montaże tematyczne;

 

 

- nauczyciele;

 

- wychowawcy;

 

- pracownik Biura Promocji Zdrowia;

 

- funkcjonariusz policji;

 

 

 

 

 

 

 

 

- nauczyciele;

 

- wychowawcy;

 

- pracownik Biura Promocji Zdrowia;

 

- funkcjonariusz policji;

 

- kurator sadowy;

 

 

 

 

 

 

 

- nauczyciele;

 

- wychowawcy;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

- wychowawcy klas;

 

- wychowawcy;

 

- pracownik Biura Promocji Zdrowia.

 

Przewidywane osiągnięcia uczniów:

 

W  wyniku działań profilaktycznych uczeń potrafi:

- radzić sobie w sytuacji przemocy, stresu i zagrożenia;

- być asertywnym;

- zna konsekwencje zażywania narkotyków, palenia, picia i wpływu używek na własne zdrowie;

- prowadzić zdrowy styl życia;

- ocenić swoje możliwości i szanse na przyszłość;

 

Opracowanie: mgr Magdalena Krzyżanowska

                     mgr Bogusława Linda- Jakubowska