Człowiek - najlepsza inwestycja

PROJEKT

"Dobre kształcenie - lepszy start zawodowy" realizowany w ramach
Działania 9.2 Priorytetu IX Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

 

 

             Projekt współfinansowany jest ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz środków własnych powiatu.

      Całkowita wartość projektu wynosi 958726,00 zł.

W projekcie bierze udział ponad 1500 uczniów z publicznych szkół kształcenia zawodowego powiatu świeckiego: techników i zasadniczych szkół zawodowych  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu,  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem oraz Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu.

    Głównym celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół powiatu świeckiego, prowadzących kształcenie zawodowe, służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

            Działania podjęte w ramach projektu obejmują  zarówno  wyrównywanie dysproporcji  edukacyjnych  pomiędzy osiągnięciami uczniów, modernizacja procesu kształcenia poprzez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne rozwijające kompetencje kluczowe, specjalistyczne, doradztwo edukacyjno - zawodowe, opiekę pedagogiczno - psychologiczną oraz praktyki realizowane we współpracy z pracodawcami.

 Projekt jest realizowany od sierpnia 2009 do września 2011.

 

       Typy zajęć przewidzianych do realizacji

w Zespole Szkół Specjalnych nr 1w Świeciu

w latach 2009- 2010

Charakterystyka działania:

Beneficjentami będą uczniowie Zasadniczej Szkoły Specjalnej nr 2 przy Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu.  
 

Przewidywana liczba uczestników programu „Łatwy start”-  10  

Przewidywana liczba  uczestników działań profilaktycznych - ok 25.
 

Do udziału w projekcie „Łatwy start” zakwalifikowani będą m.in. uczniowie zagrożeni przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa ( niska frekwencja), z trudnościami w osiąganiu pozytywnych wyników w nauce a także młodzież, która pragnie zwiększyć swoje szanse na udany start, na rynku pracy.

Program „Łatwy start”, zaprojektowany jest specjalnie dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie. Pozwoli on uczniom na połączenie nauki z aktywnym wypoczynkiem. Przyszli beneficjenci zakwalifikowani zostaną na podstawie diagnozy( II semestr nauki)- tzw. uczniowie słabi, z niską frekwencją oraz zainteresowani uczniowie,  z najwyższymi wynikami w nauce. W przypadku liczby zgłoszeń wyższej, niż zakładał organizator, decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 

Program „Łatwy start”- 5-cio dniowy cykl zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych dla 10 uczniów, każdego roku (czerwiec 2010, 2011).

Realizacja zajęć:

Zajęcia z zakresu umiejętności prospołecznych

Zajęcia z zakresu przedsiębiorczości

Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego

Zajęcia z technologii informacyjnej

Zajęcia z j. angielskiego

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 
Opracowanie: mgr Olga Urban