Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu przystąpił do II Ogólnopolskiego Konkursu dla szkół wszystkich rodzajów i stopni, pod nazwą "Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń".Hasłem konkursu jest: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja.Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia- obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancja wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs ma służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.

Przystępując do konkursu szkoła przyjęła na siebie obowiązek zrealizowania 10 zadań- tematyka określona przez organizatorów konkursu. Obecnie oczekujemy na ogłoszenie wyników.

Nasza szkoła w okresie od 1.10.2012r. do 28.02.2013r. wykonała następujące zadania przewidziane regulaminem konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń w sposób następujący:Zadania konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń:

1. Przeprowadzenie, we wszystkich klasach szkoły, debaty uczniowskiej nt. Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel z testem sprawdzającym dla uczniów wg układu opracowanego przez szkołę. Ocena jury na podstawie testów, po 3 z każdej klasy, przesłanych do jury konkursu pocztą elektroniczną.

W ramach zadania 1 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu zaplanowano i zrealizowano następujące zajęcia:
♦ Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego wpisał się w kalendarzu szkolnym bardzo wyraźnie. Uczniowie klas młodszych i zespołów E wzięły udział w zajęciach przeprowadzonych przez wychowawców poszczególnych klas na temat Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel. Starsi uczniowie byli objęci zajęciami pod tym samym tematem. Wzorem do przeprowadzonych zajęć był konspekt zamieszczony w materiałach kursu. Został on jedynie dostosowany do możliwości naszych uczniów.
♦ Następnego dnia uczniowie przystąpili do testu sprawdzającego wiedzę z zakresu „Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel” (ponieważ większość uczniów to osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym; nie potrafiący czytać i pisać, nie mówiący - test w grupie przedszkolnej, klasach E oraz młodszych klasach szkoły podstawowej przybrał formę testu obrazkowego).
Przykładowy test:"Bezpieczna szkoła- Bezpieczny Uczeń"
♦ Podsumowując zajęcia wychowawcy przygotowali w klasach gazetki o w/w tematyce.

2. Przeprowadzenie szkolnego konkursu nt. Co, powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości). Zasady konkursu, z dostosowaniem do grup wiekowych, opracowują szkoły uczestniczące w konkursie. Ocena na podstawie 10 najciekawszych prac wg wyboru szkoły, przesłanych przez szkoły do jury konkursu.

♦ W ramach zadania 2 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu zaplanowano i zrealizowano w miesiącu styczniu/ lutym następujące zajęcia. Wszyscy uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zajęciach na temat: „Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi?” dzieci klas młodszych w swobodnych wypowiedziach ustalały zasady, których trzeba przestrzegać, by ludziom żyło się lepiej, by ludzie się nie kłócili (dorośli i dzieci). Klasy starsze- szkoła podstawowa, gimnazjum i klasy zawodowe wzięły udział w zajęciach, które oparte były na materiałach zamieszczonych w kursie- konspekt nr 2. Forma pracy na zajęciach została dostosowana do możliwości uczniów.
♦ Szkolni koordynatorzy opracowali regulaminy konkursów: dzieci miały do wykonania prace plastyczne, a starsi uczniowie- mieli za zadanie wypowiedzieć się w formie pisemnej na temat: „Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi?”- wszystkie prace były bardzo ciekawe. Wybrane komisyjnie prace zostały wysłane pocztą.

3. Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielania pomocy, obrona konieczna itp. Ocena na podstawie opisu wykonanych przedsięwzięć, sporządzonego przez szkołę i przesłanego do jury pocztą elektroniczną.

W ramach zadania 3 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu zaplanowano i zrealizowano następujące zajęcia.
♦ W październiku klasy młodsze- przedszkole oraz szkoła podstawowa spotkały się z przedstawicielem policji. Tematem przewodnim spotkania było bezpieczeństwo w szkole, domu i na ulicy. Dzieci uczestniczyły w symulacjach różnych sytuacji, jakie mogą spotkać na ulicy i w domu. Przypomniały sobie podstawowe zasady bezpieczeństwa na co dzień, min: poruszanie się po drogach (piesi i rowerzyści), spotkanie z groźnym psem, zagrożenia w domu- urządzenia elektryczne, gazowe, środki czystości i materiały niebezpieczne, dziecko samo w domu, Internet, rozmowy telefoniczne, zagrożenia poza domem- obcy, wymuszenia, groźby, zastraszanie, kradzieże, negatywny wpływ grupy rówieśniczej, zagrożenia w szkole- gdzie i w jakich sytuacjach szukać pomocy.
♦ W celu utrwalenia powyższych zagadnień dzieci uczestniczyły w przedstawieniu teatralnym. Aktorzy Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” zaprezentowali spektakl „ Przygody Smoka Emila”. Spektakl opowiadał historię młodego smoka Emila, który zagubił się podczas podróży. Na swojej drodze spotkał chłopca., który chętnie podzielił się z nim wiadomościami o otaczającym świecie. Dzięki tej przyjaźni smok poznał i utrwalił postawy ruchu drogowego, postawę asertywną. Dowiedział się dlaczego nie można bawić się urządzeniami elektrycznymi, dlaczego należy zachować ostrożność względem obcych oraz jak powinno zachować się w sytuacjach trudnych i kryzysowych. W końcu smok wraca do domu bogaty w doświadczenia, które pozwolą mu bezpiecznie żyć.
♦ W grudniu starsze klasy- gimnazjum, szkoła zawodowa i przysposabiająca do pracy spotkały się z przedstawicielem policji. Tematem przewodnim spotkania było bezpieczeństwo w szkole, domu i na ulicy. Młodzież czynnie uczestniczyła w pogadance- udzielała odpowiedzi i szukała rozwiązań wybranych trudnych i kryzysowych sytuacji; zadawała pytania. Uczniowie zostali również zapoznani z wybranymi zagadnieniami kodeksu wykroczeń i kodeksu karnego.
♦ Również w grudniu odbyły się spotkania w zakresie „pierwszej pomocy”:
a) Dzieci młodsze wzięły udział w spotkaniu z Ratownikami Medycznymi (słuchaczami Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu). W sali gimnastyki korekcyjnej odbyły się spotkania z 3 grupami uczniów. Uczniowie zapoznani zostali z podstawowymi zasadami zabezpieczania ran, wykonywali ćwiczenia praktyczne w zakładaniu opatrunku i owijania ran bandażem. Utrwalili ważne numery telefonów policji, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej. Nauczyli się podstawowego zabiegu resuscytacji w trakcie ćwiczeń na manekinie oraz ułożenia w pozycji bezpiecznej.
b) W tym samym czasie uczniowie klas gimnazjalnych i zawodowych zapoznawali się z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach dnia codziennego oglądając w grupach film instruktarzowo- szkoleniowy.
♦ W październiku uczniowie i wszyscy pracownicy szkoły wzięli udział w próbnej ewakuacji szkoły. Ogólne zasady ewakuacji przypomnieli przedstawiciele Straży Pożarnej.4. Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach na temat: Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne. Zalecane podjęcie tematu relacji „chłopcy-dziewczęta" - język, kultura osobista etc. „Czy uczniowie klną i dlaczego..." Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury pocztą elektroniczną.

Ponieważ temat: Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne. Był podjęty zarówno przez gościnnie przebywającego na terenie szkoły policjanta, jak również kuratorów zawodowych- koordynatorzy konkursu raczej skupili się na tematyce: relacje chłopcy- dziewczęta, język młodych ludzi. Biorąc pod uwagę możliwości intelektualne naszych uczniów postanowiliśmy zorganizować pokazy multimedialne, wykorzystać formę kinową- by możliwie najprościej wyjaśnić zasady obowiązujące w szkole i poza nią.
Uczniowie wzięli udział w seansach: „Akademia dobra”, „Trudna sztuka rozmawiania”, „Wśród przyjaciół”, „Na co dzień i od święta”.

5. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat Tytoń, narkotyki, dopalacze - jak się przed tym bronić. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.

W ramach zadania 5 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu zaplanowano i zrealizowano następujące zajęcia.
♦ W grudniu odbyło się szkolenie dla uczniów klas gimnazjalnych z zakresu profilaktyki uzależnień. W tym celu zaproszony został certyfikowany terapeuta uzależnień.
♦ Również w grudniu odbyło się szkolenie dla rodziców uczniów wszystkich klas z zakresu profilaktyki uzależnień. W tym celu zaproszono terapeutę z Grudziądzkiego Stowarzyszenia „Pomoc Uzależnionym”.
♦ Młodsze klasy szkoły podstawowej wzięły udział w pogadance „Tytoń, alkohol, dopalacze- jak się przed tym bronić”. Po części informacyjno- profilaktycznej dzieci wykonały plakaty: „Papierosy - jak się przed tym bronić”, „Alkohol- jak się przed tym bronić”, „Dopalacze- jak się przed tym bronić”. Prace wywieszone zostały na holu głównym szkoły.
♦ Pozostałe klasy obejrzały filmy profilaktyczne „Sztuka Wyboru”. Po projekcji uczniowie wzięli udział w rozmowie kierowanej na temat: Tytoń, narkotyki, dopalacze - jak się przed tym bronić. Na zakończenie uczniowie otrzymali broszurki z informacjami gdzie szukać pomocy.6. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów nt. Kibole, blokersi, grupy podwórkowe - co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do „paczki". Wskazany udział specjalisty ds. prewencji z Policji, pedagoga-specjalisty z zakresu resocjalizacji. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.

W ramach zadania 6 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu zaplanowano i zrealizowano następujące zajęcia.
♦ Dzieci młodszych klas szkoły podstawowej oraz przedszkolaki odbyły spotkania z policjantem na temat zagrożeń ze strony zorganizowanych grup i „obcych”. Dzieci dzieliły się swoimi spostrzeżeniami.
♦ Pozostali uczniowie spotkali się z pedagogiem posiadającym wykształcenie w zakresie resocjalizacji i wzięli udział w pokazie multimedialnym na temat: Kibole, blokersi, grupy podwórkowe - co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do „paczki". Po prezentacji pedagog zainicjował debatę uczniowską na powyższy temat. Zajęcia wzbudziły duże zainteresowanie i wywołały burzę emocji.
♦ Na zakończenie spotkania uczniowie wykorzystując drzewo decyzyjne określili wartości związane z umiejętnością świadomego rozpoznawania zagrożeń.

7. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem Mój przyjaciel jest inwalidą - jak kształtować podstawy akceptujące niepełnosprawność. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.

W ramach zadania 7 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu zaplanowano i zrealizowano następujące zajęcia.
♦ W listopadzie 2012r. w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu we wszystkich klasach odbyły się konwersatoria na temat „Mój przyjaciel jest inwalidą - jak kształtować podstawy akceptujące niepełnosprawność”. Pogadanki dostosowane do możliwości intelektualnych poszczególnych uczniów poprzedziły X Dzień Treningu Aktywności Motorycznej.
Trening Aktywności Motorycznej jest programem rehabilitacyjnym Olimpiad Specjalnych opracowanym dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, które z powodu np. głębokiego stopnia upośledzenia czy współistniejących poważnych dysfunkcji aparatu ruchu nie mogą uczestniczyć w innych dyscyplinach sportowych. Ćwiczenia w ramach Treningu są dostosowane do możliwości psychofizycznych uczestników. Celem Treningu jest zapewnienie osobom z największą niepełnosprawnością umysłową możliwości uczestnictwa w zmaganiach sportowych, popularyzacja aktywności ruchowej wśród osób upośledzonych.
W imprezie udział wzięło 65 uczestników min. z Przedszkolna Nr 2 w Świeciu, Szkoły Podstawowej Nr 1 w Świeciu, Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego z Warlubia, Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego z Chełmna, Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 1 z Grudziądza, Warsztatów Terapii Zajęciowej ze Świecia oraz z Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu. Uczestnicy Treningu wykonywali 3 zadania sprawności ruchowej, które dawały im niezwykłą radość oraz poczucie równości z innymi. Zawodnicy byli dopingowani przez zebraną widownię, wśród której znajdowali się rodzice, rodzeństwo, opiekunowie, nauczyciele, koleżanki i koledzy. A wszystko odbyło się w atmosferze radości i zabawy. Zaproszeni uczestnicy Treningu otrzymali pamiątkowe medale oraz upominki, które ufundowali sponsorzy. Relacje z tego wydarzenia zostały opisane w gazetach lokalnych i w Internecie.
Bardziej sprawni intelektualnie i ruchowo uczniowie naszej szkoły w ramach wolontariatu pomagali słabszym kolegom i koleżankom.8. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem Nie jesteś sam. Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub „eurosieroctwa"; gdzie szukać pomocy. Wskazany udział przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej i pomocy rodzinie, zawodowych kuratorów sądowych.

W ramach zadania 8 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu zaplanowano i zrealizowano następujące zajęcia.
♦ Młodzież i dzieci starszych klas szkoły podstawowej uczestniczyły w przedstawieniu teatralnym „Zaciśnięte pięści”. Aktorzy Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” zaprezentowali pouczającą opowieść o emocjach. „…jest wieczór pani Jasińska kończy czytać fascynującą powieść. Jaś z zapałem odrabia lekcje. Ciszę wypełniają krzyki i wrzaski mężczyzny, który właśnie stracił bardzo dobrze płatną pracę… Ten dom już nigdy nie będzie traki sam. Życie Jasia zmieniło się w jednej chwili.” Uczniowie w tej poruszającej historii zauważają, że życie każdego może się nagle zmienić. Często nie mamy wpływu na to, czy dotknie nas i naszych najbliższych bieda, choroba. Wtedy życie nie jest proste. Często można zatracić cele, które do tej pory były dla nas ważne. Warto jednak walczyć i zaufać tym, którzy chcą nam pomóc.
♦ W celu łatwego dostępu do informacji zawierających adresy oraz zakres pomocy różnych instytucji pomagających osobom będącym w biedzie i doświadczonych chorobą przygotowano gazetkę informacyjną.
♦ Dzieci młodsze uczestniczyły w projekcji bajki terapeutycznej „Piotruś i Wilk”. Jest to film oparty na baśni muzycznej Sergiusza Prokofiewa, w sposób niesłychanie przejrzysty i szczery mówi o sprawach najważniejszych: sile przyjaźni oraz ludzkiej dobroci, która stoi ponad wszystkim- nawet biedą, chorobą i sieroctwem. Bohaterem opowieści jest Piotruś, nieśmiały chłopiec, zmuszony stawić czoła brutalnemu światu rówieśników i dorosłych. Wyzwanie jakie rzucił mu los sprawi, że Piotruś będzie musiał pokonać własne słabości (bieda, stan sieroctwa społecznego), co pozwoli mu wkroczyć w kolejny etap dorastania – wybaczanie. Od przygody z Wilkiem inaczej będzie go postrzegał Dziadek, inaczej będą na niego patrzeć rówieśnicy, którzy dotąd nim pogardzali. Stanie się tak dzięki przemianie, na którą się odważył. Bajka bardzo podobała się uczniom, którzy po jej projekcji mieli okazję na swobodne wypowiedzi i własne przemyślenia.
♦ W grudniu dla dzieci dotkniętych poważnymi chorobami oraz tych, w których rodzinach panuje trudna sytuacja materialna zorganizowane zostało spotkanie z Mikołajem. W oczekiwaniu na przybycie Świętego Mikołaja uczniowie wykonywali własnoręcznie łańcuchy choinkowe, którymi przyozdobiono Świąteczną Choinkę. Wyklejano aniołki w oczekiwaniu na przyjście śnieżnej zimy oraz prezentowano umiejętności recytatorskie i wokalne. Mikołaj miał do rozdania 50 prezentów. Uroczystość ta, odbyła się dzięki głównemu sponsorowi NSZZ „Solidarność” Mondi S.A, który ufundował 50 paczek. Dla większości uczniów była to jedna z licznych uroczystości w naszej szkole, która integruje uczniów i staje się przesłaniem myśli „Nie jesteś sam”.9. Przeprowadzenie konwersatoriów na temat: Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia... Prezentacja może obejmować podstawowe reguły prawa cywilnego i karnego - w konwencji odpowiedniej dla grup wiekowych, a także tematykę przestępczości nieletnich i wykonywania kar orzeczonych przez sądy dla nieletnich oraz sądy powszechne.

W ramach zadania 9 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu zaplanowano i zrealizowano następujące zajęcia:
♦ W klasach I-III, IV-VI szkoły podstawowej, w klasach gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych przeprowadzono zajęcia na temat „Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia…”
♦ Kolejnym krokiem było zorganizowanie spotkań dla klas IV-VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum i klas zawodowych z kuratorem zawodowym. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu- zadawali pytania, prosili o wyjaśnienie trudnych dla nich procedur, itp.
♦ Na gazetce profilaktycznej zamieszczone zostały podstawowe reguły prawa cywilnego i karnego. Materiały te znalazły się w miejscu dostępnym dla całej społeczności szkolnej, jak i Rodziców uczniów.

10. Wykonanie dowolnego zadania wg tematyki wybranej przez uczestniczącą w konkursie szkołę, dotyczącej kwestii bezpiecznej szkoły lub bezpieczeństwa uczniów.

W ramach zadania 10 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu zaplanowano i zrealizowano następujące zajęcia.
a) W każdej klasie przeprowadzono rozmowy na temat „bezpiecznych ferii”- dla dzieci młodszych i mniej sprawnych intelektualnie zorganizowano konkurs plastyczny pod hasłem „Bezpieczne Ferie”.
♦ Podsumowaniem tych działań był apel wychowawczy przeprowadzony przez pedagoga szkolnego, który motywował dzieci i młodzież do aktywnego spędzania czasu wolnego od nauki- przypomniał również zasady bezpieczeństwa podczas zabaw i wycieczek oraz uprawiania sportów zimowych.
♦ Wystąpienie pani pielęgniarki dotyczyło zasad ubierania się zimą, jak również zapobiegania wychłodzeniu organizmu oraz odmrożeniom.
♦ Nauczyciel informatyki przypomniał uczniom zasady „bezpieczeństwa w sieci”
♦ Na zakończenie rozstrzygnięto konkurs „Bezpieczne Ferie” – pani Wicedyrektor wręczyła wszystkim uczestnikom dyplomy oraz drobne upominki.
♦ Przed rozejściem się uczniów do klas pedagog przypomniał jeszcze raz podstawowe numery alarmowe oraz numery instytucji przeciwdziałających przemocy w Rodzinie.
b) Podczas ferii zimowych nauczyciele naszej szkoły przeprowadzili spotkania z młodzieżą hospitowaną w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych na temat zasad udzielania pierwszej pomocy oraz z zakresu profilaktyki uzależnień.
c) W pierwszym tygodniu ferii na terenie naszej szkoły zostały zorganizowane zimowiska dla dzieci pochodzących z rodzin, gdzie panuje trudna sytuacja materialna- dzieci aktywnie spędzały czas wolny, biorąc udział w wyjściach na kręgielnię, do kina, itp. utrwalały jednocześnie zasady współdziałania i zdrowej rywalizacji, jak również poznawały techniki wyciszania i sposoby rozwiązywania różnych trudnych sytuacji.