Historia Szkoły

Historia obecnej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Świeciu datuje się od roku 1963.


W wyniku działań Ośrodka Selekcji dzieci umysłowo upośledzonych pracującego przy Wydziale Oświaty w Świeciu, uzyskano dane świadczące o konieczności utworzenia szkoły podstawowej specjalnej. Do tego celu zaadaptowano przedwojenny budynek szkolny mieszczący się przy ul. Paderewskiego 5.

W latach 1963-67 mieściła się w nim filia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 przy Wojewódzkim Szpitalu Chorób Układu Nerwowego. Obiema placówkami kierował wówczas Leon Wiśniewski, a od 28 lutego 1967r. do 13 czerwca 1967 roku Stanisław Nowicki.

19 czerwca 1967 roku uchwałą Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Świeciu powołano Szkołę Podstawową Specjalną Nr6, która nadal mieścić się miała w tym samym budynku.

1 września 1967 roku naukę w "szóstce" rozpoczęło 98 dzieci, które uczyły się w 4 izbach. Funkcję kierownika szkoły powierzono Jerzemu Blaumanowi, wcześniejszemu podinspektorowi oświaty d.s. szkolnictwa specjalnego. Pod jego kierownictwem placówka osiągała bardzo dobre wyniki dydaktyczno - wychowawcze, czego dowodem jest uzyskanie przez ówczesne grono pedagogiczne zespołowej nagrody (drugiego stopnia) Ministra Oświaty i Wychowania za wybitne osiągnięcia w pracy z dziećmi specjalnej troski. Jerzy Baumann sprawował kierowniczą funkcję do 31.08.1975r.

Następnie dyrektorami szkoły byli:

W czasie kolejnych lat szkoła osiągała bardzo dobre wyniki dydaktyczno - wychowawcze, a praca dyrektorów i grona pedagogicznego zyskiwała uznanie i wysokie oceny wizytatorów szkolnictwa specjalnego.

Stopniowo zagospodarowywano kolejne pomieszczenia na sale lekcyjne, remontując nawet budynek gospodarczy. Jednak z upływem lat uczniów przybywało, a zbyt mała baza lokalowa uniemożliwiała przyjmowanie wszystkich dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Taka sytuacja wymusiła szukanie nowych rozwiązań i stąd zrodziła się myśl o budowie nowej szkoły.

Starania te rozpoczęła dyrektor Zofia Płaszczyńska prowadząc rozmowy z władzami Świecia i Kuratorium Oświaty i Wychowania w Bydgoszczy, jednocześnie promując szkołę w środowisku.

Działania te kontynuował kolejny dyrektor Andrzej Resmer. W ideę budowy szkoły zaangażowało się bydgoskie Kuratorium.

Do szkoły zaproszono Naczelnika Wydziału ds. Szkolnictwa Specjalnego Wiesławę Szczepaniak-Maleszkę, która zapoznała się z warunkami pracy szkoły. Efektem tej wizyty było ogłoszenie przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy konkursu na projekt nowego obiektu.

W lipcu 1996 roku rozpoczęła się budowa nowego gmachu szkoły.

1 września 1998 roku rozpoczęto naukę w nowoczesnym budynku. 28 grudnia oddano do użytku blok żywieniowy i sportowy. Uroczyste otwarcie szkoły, połączone z poświęceniem obiektu nastąpiło 19 marca 1999 roku.

Za doprowadzenie do rozpoczęcia budowy i jej nadzorowanie, były dyrektor Andrzej Resmer otrzymał w grudniu 1998 roku nagrodę Kuratora Oświaty.

Z chwilą oddania nowego gmachu szkoły znacznie wzrosła liczba uczniów. Szkoła przyjmowała dzieci i młodzież z całego powiatu. Zauważono również potrzebę utworzenia szkoły zawodowej, gdzie uczniowie mogliby kontynuować naukę i zdobyć zawód. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców, ówczesny dyrektor Józef Brózdowski rozpoczął procedurę utworzenia nowego typu szkoły. Wystąpił z wnioskiem do władz powiatu. Inicjatywa ta spotkała się z przychylnością starosty Marzeny Kempińskiej oraz Rady Powiatu. Również pozytywnie zaopiniowało ją Kujawsko - Pomorskie Kuratorium Oświaty.

W wyniku tych działań 1 września 1999 roku rozpoczęła działalność Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna. W pierwszym roku swojego istnienia szkoła ta kształciła w zawodzie drukarz, w oparciu o współpracę z drukarnią p. Mirosława Gzelli w Laskowicach, gdzie uczniowie odbywali praktyczną naukę zawodu. W kolejnych latach szkoła kształciła i kształci nadal również w innych zawodach. Wynikało to z aktualnych potrzeb zgłaszanych przez uczniów.

Również 1 września 1999 roku, w wyniku reformy oświaty, został utworzony Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 (z przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 6 i Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 przy Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych) w skład, którego weszły:

Reforma oświaty miała na celu oddzielenie uczniów młodszych i starszych, co było niemożliwe w jednym budynku. Dlatego dyrektor podjął starania o wyremontowanie starego budynku szkolnego. Miało to miejsce wiosną 2000 roku. Po raz kolejny przychylność władz powiatowych umożliwiła realizację tego projektu. Fundusze na ten cel przeznaczyły władze powiatu, wojewoda kujawsko - pomorski i Ministerstwo Edukacji Narodowej. Prace ukończono we wrześniu 2003 roku i wtedy do wyremontowanego budynku przeniesiono klasy I-III szkoły podstawowej i zespoły edukacyjno-terapeutyczne.

Kolejne lata wykazały, że w szkole jest zapotrzebowanie na szkołę, w której mogliby kontynuować naukę absolwenci zespołów edukacyjno-terapeutycznych na poziomie gimnazjum. I tak 1 września 2005 roku rozpoczęła działalność Publiczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

Obecnie w Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu funkcjonują następujące szkoły:

20 kwietnia 2005 roku, na posiedzeniu Rady Pedagogicznej p. Violetta Suchomska wystąpiła z wnioskiem o rozpoczęcie procedury nadania szkole imienia. Wniosek ten przyjęto jednogłośnie. W roku szkolnym 2006/2007 pod kierownictwem dyrektor Małgorzaty Urban zakończono prace związane z nadaniem imienia. W wyniku głosowania uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły, jako patrona wybrali Jana Pawła II.

W celu pełniejszego przygotowania uczniów do nauki w szkole noszącej tak zaszczytne imię przybliżono im sylwetkę wielkiego Polaka. Osiągnięto to poprzez liczne konkursy dostosowane do indywidualnych możliwości uczniów oraz realizację ścieżki dydaktycznej, opracowanej przez nauczycieli szkoły.

Nadanie imienia oraz ufundowanie szkole sztandaru łączy się z obchodami 40-lecia Szkoły Podstawowe Specjalnej Nr 6 w Świeciu.

Od 1 września 2007roku, w wyniku przyjęcia stosownej uchwały przez Radę Powiatu Świeckiego, wszystkie szkoły wchodzące w skład Zespołu noszą imię Jana Pawła II.

Opracowanie: mgr Hanna Brózdowska

Aktualizacja:
Poza Szkołą Podstawową Specjalną nr 6 im. Jana Pawła II, Gimnazjum Specjalnym nr 5 im. Jana Pawła II, Zasadniczą Szkołą Zawodową Specjalną nr 2 im. Jana Pawła II oraz Publiczną Szkołą Przysposabiającą do Pracy nr 1 im. Jana Pawła II, od 15.09.2008r. na terenie naszego Zespołu działa również Przedszkole Specjalne nr 10. Jest to pierwsza tego typu placówka w naszym mieście.