PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Z INFORMATYKI


Zajęcia przeznaczone są dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.Cele zajęć:
- Przygotowanie do posługiwania się komputerem i technologią informacyjną.
- Korzystanie z różnych źródeł informacji oraz środków jej prezentacji i przekazu.
- Stworzenie możliwości do nabywania umiejętności rozwiązywania problemów.
- W twórczy sposób oraz poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł.
- Umiejętność efektywnego wyszukiwania informacji w Internecie.
- Wykorzystanie nowoczesnych środków multimedialnych do tworzenia prezentacji tematycznych.
- Kształtowanie umiejętności prezentowania zdobytych umiejętności i efektów wypracowania materiałów.
- Zdobywanie i utrwalanie wiedzy poprzez umiejętne korzystanie z oprogramowań edukacyjnych.
- Motywowanie uczniów do dalszej samodzielnej pracy w zakresie poszerzania wiedzy i umiejętności wykorzystania komputera.
- Rozwijanie zainteresowań informatycznych.
- Wskazanie użyteczności komputerów w nauce, pracy i zabawie.
- Umacnianie wiary we własne siły, możliwości i umiejętności.

Metody:
- pokaz, pogadanka, dyskusja,
- praca metodą projektu,
- metody aktywizujące,
- wykład połączony z pokazem, prezentacją lub ćwiczeniami prowadzonymi za pomocą sprzętu komputerowego.

Formy:
- praca indywidualna
- praca zbiorowa
- praca w grupach

Przewidywane efekty:
Zakłada się osiągnięcie przez uczniów kompetencji w zakresie:
- doboru właściwego narzędzia oraz dostosowanie środowiska programu do rozwiązania zadania;
- zdobywania umiejętności wykorzystania komputera i oprogramowania do tworzenia multimedialnych prezentacji tematycznych;
- umiejętności korzystania z Internetu, wyszukiwania potrzebnych informacji;
- opracowywania za pomocą komputera prostych tekstów, rysunków, motywów;
- stosowania komputerów do wzbogacania własnego uczenia się i poznawania różnych dziedzin;
- dostrzegania korzyści wynikających ze stosowania komputerów i technologii informacyjnej;
- dostrzegania korzyści i zagrożeń związanych z rozwojem zastosowań komputerów.
- wybierania, łączenia i celowego stosowania narzędzi informatycznych do rozwiązywania typowych praktycznych i szkolnych problemów ucznia.

Ewaluacja zajęć:
Kontrola postępów uczniów na zajęciach pozalekcyjnych z informatyki ma na celu jedynie dostarczenie informacji o przystępności prowadzonych zajęć oraz stopniu zainteresowania uczniów danym zagadnieniem. Będzie się ona ograniczać do wypowiedzi uczniów aranżowanych przez nauczyciela w trakcie rozwiązywania problemów za pomocą komputera. Formą kontroli osiągnięć uczniów będą tutaj również minikonkursy organizowane wśród uczestników zajęć oraz odpowiednio przygotowane zadania do samodzielnej pracy.
Ważnym miernikiem wiedzy uczniów będą również ich postępy zauważone na lekcjach informatyki. Natomiast potwierdzeniem atrakcyjności kółka będzie niewątpliwie zainteresowanie pracą koła wśród uczniów i frekwencja na zajęciach.

Program zajęć obejmuje następujące treści:
1. Komputer jako narzędzie pracy i zabawy.
- Bezpieczna i higieniczna praca z komputerem. Korzyści wynikające ze stosowania komputerów w życiu.
2. Praca z komputerem
- Elementy zestawu komputerowego. Praca w środowisku Windows.
- Wyszukiwanie i uruchamianie programów.
- Instalowanie programu na dysk.
- Wprowadzanie zmian w konfiguracji środowiska Windows.
- Przesyłanie zdjęć z aparatu cyfrowego do komputera.
3. Korzystanie z programów użytkowych
    3.1. Tworzenie kompozycji graficznych za pomocą edytora grafiki - Paint.
    - Projektowanie i wykonywanie różnorodnych obrazów graficznych.
    - Komponowanie własnych rysunków.
    - Modyfikowanie rysunków.
    - Prezentacje tematyczne opracowane w edytorze grafiki.
    3.2. Tworzenie dokumentów tekstowych za pomocą programu MS Word.
    - Praca z tekstem.
    - Formatowanie tekstu.
    - Wstawianie do dokumentu i formatowanie tabel.
    - Ozdabianie tekstu elementami graficznymi. Drukowanie prac.
    3.3. Tworzenie publikacji z wykorzystaniem programu MS Publisher.
    - Wybieranie projektu publikacji z kreatora.
    - Praca z ramkami tekstowymi - dodawanie ramek.
    - Wzbogacanie szaty graficznej - obiekt ClipArt.
    - Wstawianie i usuwanie stron.
    - Drukowanie.
    3.4. Tworzenie prezentacji multimedialnej w programie PowerPoint
    - Co to jest prezentacja multimedialna? Podstawowe funkcje programu Power Point.
    - Tworzenie prezentacji na wybrany temat.
    - Wstawianie obrazów, dodawanie ramek.
    - Prezentacje multimedialne - wzbogacanie grafiki animacją.
    - Wykorzystane ruchomych obrazów ClipArt i efektów dźwiękowych.
    - Pokaz z efektami przejścia slajdu.
4. Komputer jako źródło wiedzy i rozrywki
- Gry i zabawy edukacyjne z wykorzystaniem przyjaznego oprogramowania.
- Wykorzystywanie multimedialnych programów edukacyjnych.
- Pierwsze kroki w Internecie.
- Wyszukiwanie informacji w Internecie.
- Przeglądanie zasobów internetowych.
- Korzystanie z dowolnej przeglądarki internetowej.