PLAN PRACY KÓŁKA - KOMPUTEROWEGO
DLA OSÓB NIESPRAWNYCH RUCHOWO, LUB NIEMÓWIĄCYCH (WERBALNIE)

w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu

1.Liczba uczestników:
15 osób (w czasie zajęć pracuję z 1, 2 dzieci, a w przypadku dzieci upośledzonych w stopniu głębokim 1 dziecko i rodzic).

2.Czas:
Dwa razy w tygodniu 60 minut (dzieci upośledzone w stopniu głębokim po 15 - 20 minut (na dane zajęcia zawsze będą umawiane kolejne osoby, tak by maksymalnie wykorzystać sprzęt)

3.Forma zajęć:
Indywidualna praca na specjalistycznym sprzęcie informatycznym, pozyskanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.

4.Uczestnicy:
Uczniowie na poziomie szkoły podstawowej: z porażeniami, uszkodzeniami narządów ruchu, opóźnieni w rozwoju, osoby niemówiące, oraz dzieci z dysleksją, dysgrafią, dyskalkulią, autyzmem.

5.Cel ogólny:
O wczesna terapia zaburzeń funkcji poznawczych i percepcyjno - motorycznych, wspomaganie stymulacji wielozmysłowej, oraz wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka

6.Zakładane sukcesy ucznia:
1) rozwój w sferze umiejętności
- społecznych,
- matematycznych,
- grafomotorycznych,
- myślenia logicznego,
- orientacji w schemacie własnego ciała i komunikacji,
- poczucia sprawstwa,
- percepcji słuchowej i koordynacji słuchowo - ruchowej,
- percepcji wzrokowej i wzrokowo - ruchowej.
2) umiejętności informatyczne:
- potrafi posługiwać się ekranem dotykowym, myszką, klawiaturą (dobranym odpowiednio do potrzeb i możliwości ucznia),
- potrafi sam otworzyć, lub zamknąć program i wybrać odpowiadającą mu opcję pracy,
3) umiejętności komunikacyjne:
- potrafi komunikować się (na właściwym sobie poziomie) dzięki odpowiednio dobranej metodzie i przy użyciu – książki komunikacyjnej, komunikatora, lub programu komputerowego z syntetycznym głosem.

7. Programy:
MEGA - MIX, TEDDY GAMES, AMEBA, PLAZMA, KALEJDOSKOP, HAPPY DUCK, OOOPS!, ABRAKADABRA, HAPPENINGS, Z TOSIĄ PRZEZ CZTERY PORY ROKU, SYM - WORD, SYMBOL FOR WINDOWS, MEMORY.

8. Dodatkowy, specjalistyczny sprzęt informatyczny:
MYSZKI - BIG TRACK, KID TRACK, HEADMOUSE EXTREME, MYSZONKA, EKRAN DOTYKOWY, SWITCHESY,
KLAWIATURY - EKRANOWA, INTELLIKEYS, MALTRON, BIG KEYS PLUS, BIG KEYS LX
KOMUNIKATORY - GO TALK, PARTNER, TECH SPEAK, TECH SCAN

Prowadzący: mgr Katarzyna Sitkiewicz

Opracowanie: mgr Katarzyna Sitkiewicz