Program zajęć pozalekcyjnych kółka teatralnego "Maska"
Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich uczniów.

OGÓLNE CELE ZAJĘĆ:
• Wzbogacenie wiedzy o świecie.
• Rozbudzanie zainteresowań uczniów teatrem.
• Kształtowanie postaw twórczych, rozwijanie wrażliwości estetycznej i wyobraźni.
• Rozwijanie mowy i myślenia.
• Dbanie o kulturę słowa: w śpiewie i recytacji.
• Dostarczanie emocji, wzbogacanie przeżyć.
• Przygotowanie do prawidłowego, świadomego i krytycznego odbioru sztuk teatralnych.
• Udział w życiu kulturalnym szkoły.

SZCZEGÓŁOWE CELE ZAJĘĆ:
1. Komunikowanie się w języku ojczystym.
Uczeń:

• Wypowiada się jasno, wyraźnie, na temat własnych przeżyć, lektury, filmów, audycji, sytuacji wymyślonych.
• Dobiera słowa i wyrażenia adekwatne do danego rodzaju wypowiedzi.
• Wygłasza z pamięci wiersze i fragmenty prozy.
• Słucha uważnie, stara się zrozumieć, co przekazuje bezpośredni rozmówca.
• Potrafi odtworzyć wysłuchaną treść z zachowaniem jej sensu.
• Potrafi przyswoić informacje z audycji radiowych i telewizyjnych.
• Prosi o wyjaśnienie niezrozumiałych słów.
• Czyta głośno, płynnie, wyraziście fragmenty tekstu z respektowaniem znaków przestankowych.
• Chętnie sięga po książki i czasopisma dziecięce, ujawnia zainteresowania czytelnicze.

2. Komunikowanie się w języku pozawerbalnym.
Uczeń:

• Rozumie gesty rąk, np.: klaskanie- radość, opuszczanie rąk- rezygnacja, uścisk dłoni- serdeczność, wskazanie czegoś- groźba, przywołanie i inne.
• Odczyta i wyrazi stany wewnętrzne za pomocą mimiki twarzy: niepokój, ból, gniew, zakłopotanie, smutek, zadowolenie, itp.
• Odczyta z wyrazu oczu: szczęście, przerażenie, strach, prośbę, itp..
• Odczyta i wyrazi dynamikę ruchu: nieśmiałość, złość, niecierpliwość, zadumę, itp..
• Przedstawi ruchem jakieś wydarzenie, powiedzenie, przysłowie, przedmiot, itp..
• Kojarzy pewne stany uczuciowe z kolorami, np. świat na różowo- to wesoło, beztrosko, radośnie; widzi świat w czarnych kolorach- to smutek, rozpacz, groza.
• Przyswaja nowe zwroty, wyrażenia.
• Rozumie wymowę ciszy.
• Odbiera nastrój wyrażany muzyką.

3. Umiejętność publicznego występowania.
Uczeń:

• Podejmuje próby wspierania własnej prezentacji postawą ciała.
• Traktuje własny ubiór i postawę ciała jako istotny element komunikowania.
• Nawiązuje kontakt z audytorium.
• Operuje głosem adekwatnie do wymagań zadania i sytuacji przekazu.
• Zna i stosuje zasady posługiwania się notatkami w wystąpieniach słownych.
• Stosuje proste sposoby radzenia sobie z tremą.

FORMY PRACY:
1. Praca z tekstem.
2. "Wchodzenie" w rolę - gry sceniczne.
3. Ćwiczenia dykcyjne.
4. Ćwiczenia ruchowe.
5. Zabawy tematyczne.

TREŚCI NAUCZANIA:
1. Czytanie, mówienie i słuchanie - kultura słowa - swobodne i spontaniczne wypowiedzi uczniów, rozmowy, uważne słuchanie wypowiedzi innych.

• Czytanie głośne sylab, wyrazów, zdań i tekstów - ćwiczenia dykcyjne.
• Rozmowa - przykład podstawowej formy komunikacji międzyludzkiej.
• Opowiadanie i opisywanie - przykłady znanych opowiadań literackich; na czym polega opowiadanie, jak należy opowiadać, aby nas słuchali, słyszeli i rozumieli, zasady dobrego opisu.
• Recytowanie: cechy wiersza, uczenie się na pamięć wierszy jako ćwiczenie pamięci i gromadzenie zwrotów językowych, recytowanie wierszy.
• Proza - znane utwory prozaiczne; znani pisarze; recytowanie prozy - podstawowe zasady; wykorzystanie utworów prozaicznych do przygotowania przedstawień.

2. Gry dramowe i teatralne.
• Ćwiczenia gimnastyczne przy muzyce; zabawy i gry dramowe, parateatralne; pantomima - wprawki w granie ról; zawód aktora - filmowego i teatralnego.
• Przygotowania do spektakli - próby.
• Prezentacja przygotowanych przedstawień.

OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:
Uczeń:

1. potrafi pozbyć się strachu przed odpowiedzialnością, wystąpieniem przed klasą czy przed społecznością szkolną na apelu lub uroczystości;
2. interesuje się literaturą, teatrem, muzyką;
3. zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z teatrem;
4. jest aktywny w wielu sferach działalności szkolnej i pozaszkolnej - próby literackie, uczestnictwo w zespole teatralnym, zastosowanie zdobytych umiejętności w pracy nad przygotowaniem spektakli, organizowanie imprez dla innych;
5. wzbogaca zakres słownictwa, umiejętnie wyraża myśli za pomocą języka mówionego, gestu, ruchu;
6. potrafi działać w zespole, wspomaga innych.

OCENIANIE:
• ocenianie samodzielnej pracy, współpracy w grupie, uczestnictwa w przedstawieniach, konkursach;
• nagradzanie każdej aktywności, promowanie inicjatywy;
• formy nagradzania: drobne akcesoria np. notesik; pochwały na forum klasy, szkoły; dyplomy za udział w konkursach; prezentacja przedstawień;
• samoocena ucznia.

Opracowały:
Katarzyna Cieślik
Ewa Zacharska