Logopedia w naszej szkole


Funkcję logopedy w naszej szkole pełni mgr Joanna Wernik


1. Przeprowadzenie przesiewowych badań logopedycznych nowych uczniów szkoły, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma.

2. Konstruowanie indywidualnych programów terapii mowy uczniów na podstawie diagnozy logopedycznej oraz Orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

3. Prowadzenie kart obserwacji mowy każdego ucznia.

4. Prowadzenie terapii logopedycznej w formie indywidualnej dla każdego ucznia oraz w formie zbiorowej (zajęcia logorytmiczne). W trakcie terapii logopedycznej zamierzam stosować następujące rodzaje ćwiczeń, sprzyjające rozwojowi mowy uczniów:
-ćwiczenia oddechowe,
-ćwiczenia czynne usprawniające motorykę narządów mowy,
-masaże logopedyczne: twarzy, wewnętrzny jamy ustnej, Ustno-twarzowa terapia regulacyjna według Castillo-Moralesa,
-korygowanie błędnej artykulacji głosek w zależności od wady wymowy,
-ćwiczenia słuchu fonematycznego,
-ćwiczenia słuchowe,
-ćwiczenia rozwijające zasób słownictwa oraz motywujące do słownego porozumiewania się z otoczeniem (m.in.: zabawy tematyczne; zabawy konstrukcyjne; oglądanie ilustracji, książek, czasopism; zabawy słowne - zagadki, rymowanki, wyliczanki, wierszyki, piosenki dziecięce; zabawy w teatrzyk; zabawy dydaktyczne - domino, puzzle, nawlekanki; ćwiczenia ortofoniczne).
-ćwiczenia w czytaniu i pisaniu,
-gimnastyka z muzyką "NOWE RYTMY" Reginy Przyborowskiej-Wynimko
-ćwiczenia rytmiczne,
-ćwiczenia logorytmiczne,
-ćwiczenia doskonalące orientację w schemacie ciała i przestrzeni,
-ćwiczenia z wykorzystaniem programów komputerowych do diagnozy i terapii logopedycznej, m. in.: "Logopedia", "LOGO-GRY", "Mówiące obrazki",
-ćwiczenia z zakresu komunikacji alternatywnej.

5. Realizowanie programów własnych: "Zajęcia logorytmiczne dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym, z opóźnionym rozwojem mowy, na poziomie szkoły podstawowej" oraz "Rozwijanie słownika czynnego i biernego ucznia upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim na poziomie kształcenia zintegrowanego", których celem jest stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy uczniów.

6. Współpraca z innymi nauczycielami oraz rodzicami uczniów. Organizowanie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli, udzielanie konsultacji logopedycznych nauczycielom i rodzicom uczniów.

7. Podejmowanie działań profilaktycznych, zapobiegających powstawaniu i pogłębianiu się zaburzeń komunikacji językowej u uczniów:

ˇ Wykonywanie przesiewowych, komputerowych badań słuchu uczniów za pomocą programu multimedialnego "Słyszę" i kierowanie na specjalistyczne badania audiologiczne uczniów z podejrzeniem ubytku słuchu.
ˇ kierowanie uczniów z anomaliami zębowymi i podejrzeniem wady zgryzu do lekarza stomatologa i ortodonty.

8. Wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły ( prowadzenie koła zainteresowań, organizowanie uroczystości szkolnych).


Opracowanie: mgr Joanna Wernik
Propozycje ćwiczeń logopedycznych usprawniających mowę dziecka.

Wierszyki do ćwiczeń logopedycznych.