„ Młodzi górą!”
w Gimnazjum nr 5 im. Jana Pawła II
w Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu

Jest to projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Działanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

W ramach Projektu oferujemy:
- Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne
- Ścieżki zajęć edukacyjnych, w tym zajęcia warsztatowe i wycieczki
- Doradztwo edukacyjno-zawodowe, w tym indywidualne sesje z doradcą i warsztaty z zakresu autoprezentacji, negocjacji i komunikacji społecznej.
- Staże zawodowe PŁATNE!!!
- Wsparcie pedagogiczno-psychologiczne

Szczegóły Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dostępny pod adresem: www.efs.gov.pl