Funkcję pedagoga w naszej szkole pełnią
panie Violetta Suchomska oraz Katarzyna Cieślik


GODZINY PRACY PEDAGOGA

Violetta Suchomska

PONIEDZIAŁEK     8:00-10:00
WTOREK     8:00-10-00 i 12:00-14:00
ŚRODA     ......................
CZWARTEK    11:30-14:30
PIĄTEK     10:00-13:30


Katarzyna Cieślik

PONIEDZIAŁEK     9:00-12:30
WTOREK     9:35-11:35
ŚRODA     8:10-10-40 i 12:20-14:20
CZWARTEK    9:35-10:35
PIĄTEK     8:10-9:40


ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO

- § 24 rozporządzenia MEN z dn. 09.VII.2017 r.


Opracowane na podstawie:
1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
2. Statutu Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu.
3. Programu wychowawczo - profilaktycznego.

I. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki.

II. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych i wspierania rozwoju uczniów.

III. Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.

IV. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.

V. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnorodnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.

VI. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

VII. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.

VIII. Wspieranie nauczycieli, wychowawców oraz innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.