Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 im. Jana Pawła II
Misją naszej szkoły jest przygotowanie wychowanków do prawidłowego funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie.


Wieloletnie doświadczenie pozwala wysoko wykwalifikowanej kadrze dostosować metody i formy pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

Stwarzając podopiecznym odpowiednie warunki do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju, jesteśmy pewni, że każdy

uczeń znajdzie w naszej szkole prawdziwych przyjaciół, pozna smak sukcesu, a wiedzę będzie zdobywał bez stresu i porażek!


Kształcenie w naszej placówce podzielone jest na dwa etapy:
• etap pierwszy obejmujący edukację wczesnoszkolną w klasach I - III,
• etap drugi obejmujący nauczanie przedmiotowe w klasach IV - VIII.

Dzieciom z dysfunkcją narządu ruchu i schorzeniami neurologicznymi w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym uczęszczanie do szkoły organizujemy nauczanie indywidualne w domu rodzinnym po orzeczeniu tej formy kształcenia przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną.

Organizujemy również indywidualne zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

Do planu nauczania szkoły wprowadzona jest rewalidacja indywidualna. Stanowi ona integralną część działalności dydaktyczno - wychowawczej szkoły. Celem zajęć z zakresu rewalidacji indywidualnej jest wyrównywanie braków w zakresie intelektualnym i psychoruchowym dziecka.

Organizujemy:
• zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze,
• gimnastykę korekcyjną,
• zajęcia logopedyczne,
• zajęcia z komunikacji alternatywnej,
• terapię EEG - Biofeedback,
• stymulację audio - psycho - lingwistyczną za pomocą metody Tomatisa,
• terapię integracji sensorycznej.

Prowadzimy również zajęcia pozalekcyjne:
• zajęcia logorytmiczne,
• zajęcia muzyczno - ruchowe,
• muzykoterapię,
• kółko sportowe,
• kółko artystyczno - sportowe,
• kółko plastyczne,
• kółko przyrodniczo - ekologiczne,
• kółko matematyczne,
• kółko informatyczne,
• kółko misyjno - artystyczne,
• kółko komputerowe dla osób niepełnosprawnych ruchowo lub niemówiących werbalnie,
• kółko "Razem lepiej" - zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim prowadzone m.in. metodą "Porannego kręgu",
• kółko ds. integracji z "Rodziną szkół im. Jana Pawła II",
• drużynę harcerską,
• chór szkolny.

Posiadamy:
• pracownię komputerową z dostępem do Internetu,
• bibliotekę multimedialną,
• świetlicę,
• stołówkę,
• gabinet logopedyczny,
• gabinet pielęgniarki szkolnej,
• gabinet stymulacji audio - psycho - lingwistycznej (Tomatis),
• pracownię EEG - Biofeedback,
• salę integracji sensorycznej (SI),
• salę Doświadczania Świata,
• salę gimnastyczną.

!!! Zapraszamy!!!


Opracowała: mgr Ewa Słupecka