ŚWIETLICA SZKOLNA
ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 1
W ŚWIECIU


świetlica

Głównym zadaniem działalności świetlicy jest organizacja czasu wolnego Uczniów pozostających na terenie szkoły przed i po zakończonych zajęciach lekcyjnych.
Świetlica szkolna obejmuje swą opieką Uczniów, którzy muszą dłużej zostać w szkole ze względu na organizację dojazdu do szkoły, czas pracy ich Rodziców/prawnych Opiekunów lub inne okoliczności wymagające zapewnienia Uczniowi opieki w szkole.

Do zadań świetlicy należy:
Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnego myślenia;
Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu i na dworze mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny ucznia;
Organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień;
Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego;
Upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości;
Rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności;
Współdziałanie z Rodzicami, Nauczycielami i Wychowawcami.

Na świetlicy prowadzone są następujące zajęcia:
zajęcia plastyczno - techniczne z wykorzystaniem różnorodnych technik,
zajęcia czytelnicze,
zajęcia muzyczno - ruchowe,
zajęcia z wykorzystaniem edukacyjnych programów komputerowych,
zajęcia integracyjne,
zajęcia relaksacyjne.

Organizowane przez wychowawców zajęcia są dostosowane do pór roku, kalendarza świąt i uroczystości a przede wszystkim do potrzeb i możliwości samych wychowanków.

Świetlica wyposażona jest w pomoce dydaktyczne, sprzęt i materiały umożliwiające organizację czasu wolnego dziecka ( przybory i materiały do zajęć manualnych, czasopisma i książki, gry dydaktyczne i planszowe, sprzęt audiowizualny, sprzęt komputerowy).

Organizacja pracy w świetlicy:
Świetlica czynna jest od poniedziałku do czwartku w godzinach: 7:30-15:30 natomiast w piątek w godzinach: 7:30-15:00