Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu funkcjonuje od roku 2010.


Obecnie zajęciami w ramach WWRD objętych jest 31 dzieci.


Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka organizowane jest dla dzieci od chwili wykrycia jego niepełnosprawności do czasu rozpoczęcia nauki w szkole.

Ważne jest, by dziecko posiadało opinię o potrzebie wczesnego wspomagania wydaną przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest bardzo ważnym z punktu widzenia rozwoju i potrzeb dziecka niepełnosprawnego, zapobiegania także jego ewentualnym przyszłym niepowodzeniom w nauce szkolnej.

Celem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest pobudzanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka.

Wczesne wspomaganie może być organizowane na terenie szkoły, przedszkola lub domu dziecka (w szczególności, kiedy dziecko nie ukończyło 3 roku życia). Miejsce prowadzenia zajęć w zakresie WWRD wskazuje dyrektor placówki w porozumieniu z rodzicami dziecka. Wymiar zajęć w ramach WWRD wynosi od 4 do 8 godzin w miesiącu- w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka.

Zajęcia prowadzą specjaliści posiadające kwalifikacje do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym (wchodzą oni w skład Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka powołanego przez Dyrektora placówki) W Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu są to:
- pedagog,
- logopeda,
- terapeuta integracji sensorycznej,
- terapeuta terapii behawioralnej,
- specjalista stymulacji audio- psycho- lingwistycznej za pomocą metody Tomatisa,
- biofeedback,
- specjalista posiadający uprawnienia do masażu i zajęć korygujących wady postawy,
- specjalista z komunikacji alternatywnej

Współpraca Zespołu WWRD z rodziną dziecka polega na;
1. udzielaniu pomocy w zakresie kształtowania postawy i zachowań niepożądanych w kontaktach z dzieckiem- wzmacnianie więzi dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania
2. udzielaniu instruktażu i porad oraz prowadzeniu konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem
3. pomocy w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.